مدیریت پروژه‌های بزرگ بانکی

اغلب پروژه ها در راستای پوشش دهی به "زوایای - بحرانی" اهداف تجاری، تعریف شده و بطور میانگین، نزدیک به 50 درصد از پروژه ها با شکست روبرو می شوند. مطمئنا داشتن مدیریت صحیح پروژه در حصول بهینه نتیجه دلخواه بسیار ضروری است. شرکت سپهرنت ایرانیان با داشتن تجربه کافی و سوابق موفق در انجام پروژه های بزرگ بانکی موفقیت پروژه های شما را تضمین خواهد کرد.

خدمات قابل ارائه این شرکت شامل موارد ذیل است:

 • بررسی و امکان سنجی اجرای پروژه
 • بررسی هزینه ها و بودجه بندی پروژه
 • مدیریت ریسک پروژه
 • سازماندهی تیم پروژه
 • زمانبندی و اختصاص نیروها
 • برگزاری جلسات کمیته راهبری پروژه
 • کنترل پیشرفت پروژه
 • ارائه گزارشات تا حصول نتیجه

نمونه ای از این پروژه ها شامل :

 • مدیریت پروژه های مرتبط با سیستم جامع بانکی
 • مدیریت پروژه های سیستم خدمات کارت و سوییچ
 • مدیریت پروژه های مرتبط با انتقال اطلاعات
 • مدیریت پروژه های یکپارچگی سیستم ها
بالا