مرکز تماس

مرکز تماس بر اساس تعاريفITIL يکي از مهمترين واحدهای کاربردي در مديريت خدمات فناوری اطلاعات مي باشد. يکي از اهداف اصلی در مرکز تماس ايجاد مرکز تماس يکپارچه بين فراهم کننده خدمت (ارائه کننده خدمت) و مشتري يا کاربر خدمت گيرنده است. همچنين اين قسمت مرکزي براي ثبت و گزارش وقايع است و مشترياني که درخواست دريافت خدمتي را دارند از طريق اين مرکز درخواست خود را مطرح و پيگيري مي نمايند. مرکز تماس در خط مقدم تمامی رويدادهاي مهم سازمان قرار دارد و به سرعت زيادي کاربران را از رويدادهاي خدمت و تغييرات و فعاليتهاي انجام شده بر روي آن مطلع ميکند.

سرویس هایی که تا کنون در واحد مرکز تماس پشتیبانی می شوند شامل :

  • نرم افزارهای بانکی ( سب ، حساب مرکز و بانک ایران )
  • نرم افزارهای کاربردی ( سامانه ثبت سود ، گزارشات ، پورتال بانکی ، امضا ، سکان ، خدمات بانکداری الکترونیک ، اتوماسیون اداری و سایت )
  • مانیتورینگ خطوط ارتباطی شعب و سرپرستی ها
  • سخت افزار ( ATM ، UPS ، پرینتر ، چاپگر کارت ، تجهیزات سخت افزاری ، پسیو ، پین پد ، پوز ، تین کلاینت)
بالا