مشاوره تخصصی

امروزه مدیران فناوری اطلاعات با چالش های زیادی روبرو هستند ، محدودیت های هزینه ، زمان و پرسنل و همچنین انتظار در ارائه خدمات فناوری اطلاعات در یک فضای تجاری جامع از جمله این نگرانی هاست . متدولوژی مشاوره ای شرکت سپهرنت ایرانیان و همچنین طرح و برنامه مشاوران این شرکت، جهت دهی مناسب به بخش فناوری اطلاعات برای رسیدن به شرایط بهینه میباشد. بازنگری وضعیت موجود، تعیین اهداف و آرمان ها و تعریف طرح عملیاتی برای پرکردن فضاهای چالش برانگیز، در سرلوحه خدمات حرفه ای این شرکت قرار گرفته است.

خدمات مشاوره ای این شرکت شامل موارد ذیل است:

  • تدوین طرح جامع بخش فناوری اطلاعات سازمان
  • سازماندهی بخش فناوری اطلاعات
  • مشاوره در زمینه انتخاب شرکت ها و نرم افزارهای مناسب سازمان
  • بررسی و تایید طرح های فنی ارائه شده از سوی شرکتها
  • نظارت بر اجرای پروژه های فناوری اطلاعات سازمان
بالا