پیاده سازی و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی

شرکت سپهرنت ایرانیان با توجه به آشنایی کامل با متد های پیاده سازی و بومی سازی نرم افزارهای بین المللی یک روش فناوری 5 مرحله ای را مورد استفاده قرار میدهد. این روش ما را از ایجاد یک تعادل صحیح بین نیازهای مشخص مشتری جهت بومی سازی، قابلیت انجام عملیات داخلی و یکپارچگی سیستم ها مطمئن میسازد ، بطوریکه امنیت تراکنشها و استانداردهای پرداخت در سطح بین المللی مورد تائید باشد.

۱- مرحله تحلیل و تفسیر سیستم (Interpret) :

در این فاز ما سیستم موجود را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نیازهای مشتری را به دقت مورد مطالعه قرار خواهیم داد. جلسات تحلیل و بررسی نیازها با حضور مشتری برگزار شده و مغایرت ها و نواقص موجود عملیاتی و تکنولوژی در این فاز آشکارخواهد گردید. در پایان این فاز مستندات مربوط به نتیجه تحلیل سیستم ارائه خواهد گردید.

پیاده سازی نرم افزار

۲- مرحله تعیین تغییرات و اصلاحات ( Innovate ) :

در این فاز بهینه سازی روش ها با همکاری و تائید مشتری به مرحله اجراء در آمده و بر اساس مستندات فاز تحلیل مشخصات عملیاتی Functional Specification وتغییرات لازم سیستم مستند و مشخص میگردد. نیازهای بومی سازی و قوانین بانکداری اسلامی مشخص میگردد.

۳- توسعه و تست سیستم (Develop & Test) :

در این فاز براساس مشخصات عملیاتی سیستم ، تغییرات مورد نیاز در سیستم جهت حصول نیازهای مشتری انجام میگیرد و آزمایشات گوناگون به منظور اطمینان از صحت تغییرات و تامین نیاز مشتری تا حصول تائید نهایی مشتری User Acceptance Test ادامه میابد.

۴- یکپارچگی سیستم (Integration) :

در این فاز سیستم تولید شده با سیستم های جانبی و سیستم های میزبان بصورت یکپارچه در آمده و تمامیت اطلاعات مورد آزمایش قرار میگیرد. اطمینان از صحت عملکرد سیستم بشکل کاملا واحد در این فاز صورت میپذیرد.

۵- پشتیبانی سیستم (Support) :

ارائه خدمات پشتیبانی سیستم بصورت 24 ساعته و 7 روزدر هفته به منظور حمایت فنی پس از اجرای عملیاتی سیستم توسط ما انجام میگیرد. این پشتیبانی بصورت درون سایتی و برون سایتی خواهد بود.

بالا