چالش اصلی کار با فناوری‌های نوین، دگرگونی های اساسی است

/ / اخبار عمومی
فناوری نوین

مدیرعامل ققنوس اعلام کرد : چالش اصلی کار با فناوری‌های نوین برای برپایی بازارهای نوین آن است که هر لحظه احتمال دگرگونی های اساسی در فرایندها و کاربردهای آنها وجود دارد.

سید ولی الله فاطمی اردکان اظهار داشت : در آستانه بزرگترین رویداد سال در حوزه تجارت الکترونیک، ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور – الکامپ ۲۵م (سال ۱۳۹۸). ضمن عذرخواهی از خلف وعده ناخواسته در بیانیه شماره «۱»، اذعان می نماید ققنوس همه اقدامات لازم را برای حضوری پرشور و پر پیمان به انجام رسانید تا به انتظارات بحق مخاطبان خود پاسخی شایسته و در خور بدهد؛ از پیگیری رسمی مدیران عامل محترم بانک های سرمایه گذار ققنوس «ملی، ملت، پارسیان و پاسارگاد» نزد مراجع صلاحیتدار ذی ربط برای تسریع در صدور مجوزهای لازم تا بهینه سازی فرایندها و ابزارهای کاربردی ققنوس جهت هرچه فراگیرتر شدن بازار آن برای آحاد جامعه و همچنین تکمیل و بروزرسانی زیرساختهای حقوقی و اقتصادی، همگی از اطمینان پذیری بالاتر و اعتمادپذیری موجه تر أن خبر می دهند.

وی گفت : هرچند برغم این سطح از آمادگی، قانون مندی و قانون مداری ققنوس مانع از آن شده تا بدون مجوزهای مراجع صلاحیتدار ذی ربط، حتی در سطح محدود نیز فعالیت خود را آغاز نماید البته به پاور ققنوس، نگاه متولیان امور حاکمیتی به فناوری دفتر کل توزیع شده و ابزارهای نوآورانه آن سلبی نیست و تنها در پی ضابطه مندی هرچه کارآمدتر و اثربخش تر این بازارهای نوین هستند تا به ویژه در این شرایط سخت و پیچیده اقتصادی، از هرگونه آسیب احتمالی به مردم و بنگاهها جلوگیری کنند.

فاطمی اردکان تصریح کرد : به همین دلیل، ققنوس حداکثر انطباق خود را با الزامات منتشر شده در همه بخشها فراهم آورده و حتی پژوهش های تطبیقی و داخلی را برای مشارکت در تدوین پیشنهادهای قانونی و مقرراتی موردنیاز این حوزه نیز آغاز کرده است.

چالش اصلی کار با فناوریهای نوین برای برپایی بازارهای نوین آن است که هر لحظه احتمال دگرگونی های اساسی در فرایندها و کاربردهای آنها وجود دارد و ای بسا تا زمان ارائه مجوزهای لازم، به گزینه ای منسوخ در دنیای فناوری های مقبول ذی نفعان بدل گردد؟ تجربه ای که متاسفانه بارها کشورمان آزموده است.

وی گفت : بدتر آنکه، خدای ناخواسته، هم میهنانمان، به ویژه جوانانی که امروزه همه ماجراجویی های خود را در این دنیای پرخطر خلاصه می کنند، فریب ابزارهای نامعتبر، نایمن و سوء استفاده آمیز و ردیابی ناپذیر الکترونیکی را بخورند و بدین طریق زندگیشان را تباه سازند واقعیت آنست که ققنوس در پی راه اندازی شبکه مبادلات پولی و پرداخت نبوده و از آغاز، بر نظام مبادله و تهاتر دارایی های دیجیتالی و پشتوانه های آنها تأکید کرده است. لذا در بازار ققنوس، مستقیما دارایی ها با یکدیگر مبادله می شوند و از این جهت، ضمن رونق یافتن اقتصاد، پیامدهای ناگوار پولی نیز بروز نخواهد یافت

همچنین با این حال، ققنوس آماده و در انتظار دریافت پاسخی مناسب در ازای این همه اعتمادزایی و اطمینان بخشی به همه مراجعی است که بطور بالقوه و بالفعل، خود را ملزم به شفاف سازی و پاسخگویی به ایشان می داند.

از سویی دیگر، در برابر، انتظارش را هم معقول و متعارف مطرح کرده است: تنها می خواهد مجالی برای خلق فرصتهای بهتر برای مردم بدست آورد و البته نیک میداند که باید به تدریج پیشرفت کند و همچنان منتظر فراگیری بازار خود بماند و در این راه، از حضور همه رقبا در فضایی سالم، شفاف و انگیزشی برای بهتر شدن پیوسته استقبال می کند.

 از سویی دیگر، تنها نگرانیش نیز شکل گیری انحصارهای تصدی گرانه با پشتوانه با پشتیبانی منتسب به مراجع ذیربط است که به بهانه بی اعتمادی به بخش غیردولتی یا تهدید نظم و امنیت ملی وارد عمل می شوند و همانند سمی مهلک، این بازار نوپدید را پیش از برخاستن از پادرمی آورند برای جلوگیری از تکرار این بدعهدی، ققنوس جدی تر از گذشته ظرف یک ماه آینده ساز گارسازی لازم را در سپیدنامه شبکه ققنوس و توکن پیمان به عمل می آورد تا پایبندی کامل خود را به قوانین و مقررات نشان دهند و در صورت ضرورت، به ناچار تغییرات راهبردی را در خطمشی توسعه ققنوس اتخاذ و اعمال خواهد کرد به امید شکوفاتر شدن ایران و شادکامی ایرانیان

منبع : https://www.ibena.ir