آشنایی با اصطلاحات رایج در نظام جاری بانکداری

/ / اخبار عمومی
آشنایی با اصطلاحات رایج در نظام جاری بانکداری

به منظور افزایش آگاهی و استفاده بهتر از خدمات بانکی و جلوگیری از ضررهای مالی آشنایی با اصلاحات بانکی ضروری به نظر می‌رسد.در این مقاله چند اصطلاح رایج را مرور خواهیم کرد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان نهاد قانونی و حاکمیتی ارایه کننده مجوز PSP به شرکت‌های متقاضی واجد شرایط

شرکت شاپرک: به عنوان نهاد ناظر بر امور مربوط به ارایه دهندگان خدمات پرداخت با الگوی کسب و کار مشخص

چك : چك نوشته اي است كه به موجب ان صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه است يا بعضا و يا كلا مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد .

سفته : سفته سندي است كه به موجب ان امضا كننده تعهد ميكند مبلغي را در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد ان شخص كار سازي نمايد

برات : برات نوشته اي است كه طلبكار يا كشنده برات به ديگري دستور مي دهد مبلغ معيني را در سر رسيد معين يا به روئت در وجه شخص معين يا به حواله كرد او در محل تعيين شده ببردازد

اجاره به شرط تمليك : اجاره عقدي است كه به موجب ان مستاجر مالك منافع عين مستاجره مي شود بانكها مي توانند اموال منقول و غير منقول را بنا به درخواست مشتري خريداري وبه صورت اجاره به شرط تمليك به مشتري واگذار مي نمايد .

سلف : منظور از معامله سلف در معاملات بانكي پيش خريد نقدي محصولات توليدي – صنعتي – كشاورزي و معدني است به قيمت معين زماني كه توليد كننده اي در جريان توليد كالا يا فراورده دچار كمبود سرمايه در گردش مي شود و مي تواند از طريق پيش فروش قسمتي از توليد خود نياز مالي بنگاه را تعمين نمايد.

خريد دين :
 تسهيلاتي است كه بموجب ان بانك سفته يا براتي را كه ناشي از معامله  نسيه تجاري بوده وسر رسيد ان كمتر از يكسال است خريداري مي كند.

جعاله : بموجب اين عقد كار فرما در مقابل انجام عمل معيني طبق قرارداد ملزم مي شود مبلغ معلومي را به عنوان اجرت پرداخت نمايد و طرفي كه كار را انجام مي دهد به عنوان پيمانكار ناميده مي شود و ملزم است كار را انجام و به پايان برساند.

مضاربه : 
عقدي است كه در ان احد از متعاملين سرمايه مي دهد و طرف ديگر با آن تجارت كرده ودر سود ان با نسبت تعين شده شريك مي شوند.

مشاركت مدني : آميخته كردن سهم الشركه نقدي و غير نقدي از ان شريك و از آن بانك به نحو مشاع براي انجام كار معين در زمينه فعاليت هاي توليدي – بازرگاني و خدماتي.

دامپينگ : 
به معناي فروش كالا در بازار يك كشور خارجي به قيمتي كمتر از بهاي ان در بازار داخلي و در نتيجه از بين بردن رقباي داخلي و خارجي در ان كشور است بطوري كه بازار كشور مورد بحث را در انحصار كالاي خو د قرار دهد

اعتبار اسنادي : اعتبار اسنادي عبارت است از تعهد مشروط يك بانك بنا به درخواست خريدار مي باشد مبني بر اينكه در مقابل ارائه اسناد مشخص شده و طبق شرايط اعتبار از طرف فروشنده در مدت معين اقدام به پرداخت يا تعهد برداخت به او بنمايد.

تفاوت سود و ربا: تعين ربا از قبل ودر مقابل ارقام ثابتي انجام مي بذيرد اما سود با توافق طرفين پيش بيني و به نسبتهي مورد توافق تسهيم مي گردد – پرداخت ربا الزامي است وحال انكه سود قبل از تحقق حالت التزام داشته و بس از تحقق برداخت آن الزامي است – ربا حاصل بهره برداري از دارائيهاي نقدي است بدون انكه صاحب سرمايه درتحقق ان مشاركت مستقيم داشته باشد حال انكه سو بازده حاصل از تركيب عوامل توليد با يكديگر و مشخصا تركيب عامل كار و عامل سرمايه است

عقد : توافق اراده يك يا چند شخص در مقابل يك يا چند شخص ديگر مني بر تعهد به انجام امري ويا تمليك مالي را عقد گويند

تعريف وثيقه : سپرده يا ترهين يك دارائي قابل قبول به منظور گروگان وام و اعتبار

سوئيفت : يك انجمن تعاوني است كه تحت قانون بلژيك در بروكسل در سال 1977 به ثبت رسيده است اين انجمن توسط 210بانك اروپايي و امريكايي تاسيس شده است و در حال حاضر بيش از 2253 بانك بيش از 188 كشور عضويت ان را پذيرفته اند يكي از اهداف ايجاد swift  اين است كه اعضاي خود را قادر مي سازد پيامهاي مربوط به اور بانكي خود را به سرعت واز طريق خطوط تلفن انتقال دهند مانند ; پرداخت هاي بين المللي – اعتبارات اسنادي

بارنامه : سندي است كه توسط شركت حمل كننده يا عامل حمل پس از دريافت كالا جهت حمل صادر مي گردد بايد توجه داشت كه بارنامه قرارداد حمل كالا نيست بلكه سند مالكيت كالا است.

منبع: banki.ir