از آنجا که در کسب و کار بانکی رقابت تنگاتنگی درسرویس دهی و ارائه خدمات به مشتریان وجود دارد وجود سیستم جامع “مدیریت ارتباط با مشتری” نقش به سزایی در بهبود ارتباط با مشتری و ارائه خدمات ایفا می نماید . عصر بانک؛ بهناز اکبری؛امروزه بیشتر از دو دهه از ورود سیستم‌های مدیریت ارتباط با