این استاندارد شامل مجموعه ای از الزامات امنیتی برای حفظ و نگهداری اطلاعات کارت است و پذیرندگان و PSPها بایستی قوانین آن را رعایت نمایند. عصر بانک؛استاندارد (PCI (Payment card industry security standard council استاندارد بین‌المللی است که با هدف حفظ امنیت اطلاعات پرداخت، تعریف شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد شامل مجموعه