بانکداری الکترونیک

بانکی دات آی آر: بانکداری الکترونیک  رد روند خود با چالشهایی نیزمواجه است. ما در اینجا به بررسی دقیق تر امنیت به عنوان بزرگترین چالش بانکداري می پردازیم. رمز نگاری در مبادلات بانکییک سیستم رمز نگاری (Cryptophytic) شامل روشی براي تغییر شکل پیامهاست که افرادمشخص بتوانند محتوای آن‌ها را بفهمند. رمز نگاری ، دانش ایجاد نظام‌های