مدل بانکداری جامع، یکی از مهمترین رویکردهای نوین بانکداری ، در بسیاری از بانک‌های تراز اول جهانی پیاده سازی شده است . عصر بانک؛ «بانکداری جامع» اصطلاحی است که در مورد موسسات مالی به کار می‌رود که پیشنهادهایی در ابعاد وسیع در زمینه خدمات بانکی به مشتریان خود ارائه می‌دهند و بر اساس الزام بانک مرکزی،