بانکداری مبتنی بر شبکه اجتماعی

بانکــداری شــبکه های اجتماعــی، رویکردی نوظهور در بانکداری خرد اســت که فرآیندهای قرض دهــی و روابط بیــن قرض دهنــدگان و موسسات مالی را شفاف می‌سازد. عصر بانک؛ تا دیــروز آدم‌هــا در فیسبــوک، توییتــر و تا  اینســتاگرام برای هم لطیفه می‌فرســتادند، دیگران را از حــال و روز خود باخبــر می‌کردند و عکسی از آخرین شــیرین کاری