هوشمند سازی فرآیندی است که طی آن یک فرآیند به صورت هوشمندانه به کامپیوتر یا یک دستگاه دیجیتالی معرفی می‌شود . با وجود علوم کامپیوتری و فناوری اطلاعات ، اکثر فرآیندهایی که توسط انسانها انجام می‌شد، توسط دستگاه‌های دیجیتالی در حال انجام می‌باشند . اما این دستگاه‌ها یک فرآیند را از نقطه آغاز تا پایان