ندا لهردی؛ دنیای تکنولوژی هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود و به‌این‌ترتیب مرزهای بیشتری را در حوزه‌های مختلف دیگر درمی‌نوردد. در واقع تکنولوژی و ابزارهایش این روزها نقش کاتالیزور را برای انجام فرآیندها و امور متفاوت بازی می‌کند و به همین دلیل هر روز کاربردهای جدیدی از آن در صنایع مختلف شناسایی می‌شود و مورداستفاده