مصرف‌کنندگان استفاده از اثر انگشت برای احراز هویت خود در پرداخت‌های موبایلی را پذیرفته‌اند؛ اما آیا از روش تشخیص چهره هم به همین گرمی استقبال می‌کنند؟ در ادامه می‌خواهیم از برنامه‌های شش شرکتی که در زمینه احراز هویت از طریق تشخیص چهره اقداماتی انجام داده‌اند بگوییم. اپل شرکت اپل در حال آزمایش برنامه اسکن چهره