کراودفاندینگ(Crowdfunding) و انواع آن

جذب سرمایه مردمی یا Crowdfunding از دو واژهٔ crowd به معنای انبوه مردم و funding به معنای تأمین سرمایه تشکیل شده است. جذب سرمایه مردمی درواقع کمپینی جهت دریافت حمایت مالی افراد مختلف جامعه از یک پروژه از طریق پرداخت بخشی از سرمایهٔ موردنیاز برای اجرای آن پروژه است. کراودفاندینگ یکی از تاکتیک‌های افزایش سرمایه