خوشه‌بندی و داده‌کاوی ارتباط نزدیکی با هم دارند.هر دو آن‌ها روی شناخت الگوهای اصلی مجموعه داده‌ها تمرکز می‌کنند. اساساً علم آمار،تشخیص الگو و یادگیری ماشین برای کشف الگوهای مجموعه داده‌ها در تلاش هستند.خوشه‌بندی یکی از روش‌های داده‌کاویست. روش خوشه‌بندی در داده‌کاوی به صورت کلی، داده کاوی با کشف الگو به اتمام می‌رسد. در خوشه‌بندی، که