فناوری پیشرفته و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نقش اساسی در پیشرفت صنعت مالی دارند و از آنجایی که دانشگاه کریتون نمی‌خواهد دانشجویانش از روندهای کنونی غافل شوند به همین خاطر مدرکی به نام مدرک فین‌تک برای دانشجویان در نظر گرفته است. دانشجویان دانشکده کسب‌وکار دانشگاه کرایتون برای اولین بار در ایالت نبراسکا می‌توانند از پاییز امسال مدرکی