سرهنگ زحمتکش رئیس پلیس فتا استان کرمانشاه بیان داشت: پیرو شکایت فردی مبنی بر برداشت وجه از حساب به صورت غیر مجاز ﻤﺄمورین اقدامات خود را آغاز نمودند. پس از بررسی‌های اولیه و اظهارات شاکیه مشخص گردید که متهم رمز دوم حساب را از داخل تلفن همراه ایشان زمانیکه آن را جهت تعمیر به مرکز