صرف‌نظر از دورانی که در آن زندگی می کنید، لازم است که با راه‌های اصلی پس‌انداز پول آشنا شوید که برای رسبدن به زندگی بهتر از آن استفاده می کردند.  همه ی حقوقتان را خرج نکنیدکار را با نگهداشتن میزان حتی خیلی کمی از حقوقتان شروع کنید. سعی کنید هر ماه ۱۰ تا ۲۰ درصد