رایانش شناختی یکی از فناوری‌های نوظهور است که به کمک علوم شناختی و علوم کامپیوتر، رفتار و تفکرات انسان را به صورت یک مدل کامپیوتری شبیه‌سازی می‌کند. این فناوری متشکل از سیستم‌های یادگیرنده‌ای است که با الگوریتم‌های داده‌کاوی، بازشناخت الگوها و پردازش زبان‌های طبیعی، سعی بر آن دارند که مجموعه رفتار انسان را تقلید کنند.