به منظور افزایش آگاهی و استفاده بهتر از خدمات بانکی و جلوگیری از ضررهای مالی آشنایی با اصلاحات بانکی ضروری به نظر می‌رسد.در این مقاله چند اصطلاح رایج را مرور خواهیم کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: به عنوان نهاد قانونی و حاکمیتی ارایه کننده مجوز PSP به شرکت‌های متقاضی واجد شرایط شرکت شاپرک: به عنوان نهاد