سندباکس رگولاتوری

در ظاهر نوآوری در رگ‌تک نیاز به رویکردی جهانی ندارد. فناوری‌های رگ‌تک به دنبال کاستن از سنگینی بار رگولاتوری بر دوش مؤسسات مالی هستند.  حتی اصلاحاتی که در سطح بین‌المللی اجراشده‌اند، مانند گروه ۲۰ (G20) یا کمیته باسل (Basel Committee)، در مقام تفسیر و اجرا بسته به ملیت رگولاتوری متفاوت خواهد بود. شرکت‌های رگ‌تک هم