تا به حال راجع به فرآیند KYC، یا همان «مشتری‌خود را بشناس» چیزی شنیده‌اید؟ کسب‌و کارها، فرآیند KYC را برای شناسایی و تایید مشتری‌ها قبل و یا در حین معامله به کار می‌برند. عبارت KYC همچنین برای اقدامت بانک‌ها برای مبارزه با پول‌شویی نیز به کار می‌رود. بانک‌ها و سازمان‌ها از حامیان KYC هستند. برای موسسات مالی،