بکارگیری هوش مصنوعی در فین‌تک

آرمان فاطمی؛ مدیرعامل واکاویک اظهار داشت، هوش مصنوعی از جمله فناوری‌هایی است که در چند سال اخیر توجه بسیاری از صنایع را در کشورهای مختلف به خود جذب کرده است. چالش بسیاری از کسب و کارها برای بکارگیری هوش مصنوعی این است که مدیران و کارشناسان نمیدانند پیاده سازی هوش مصنوعی را از کدام بخش سازمان