رگ تک

رگ‌تک (RegTech) چیست؟

موج جدیدی از استارتاپ‌های فینتکی، این حوزه را تحت الشعاع قرار خواهند داد. مقررات و قوانین بانکداری و مالی به صورت مستمر در حال تغییر هستند و بانک‌ها و موسسات مالی باید با این تغییرات همگام باشند. تکنولوژی نوظهوری به حل این مشکل کمک کرده است و به بانک‌ها کمک می‌کند که در جریان اخرین