ژان صیاد یک فعال نظام بانکداری روند تکنولوژی و مدل کسب‌وکار در سیستم بانکی ایران را تشریح کرد. به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،این فعال نظام بانکداری به فارس گفت: ‌برای این‌که هدایت این سیستم در اختیار بانک باشد از این دو حالت خارج نیست. یا منبع و دانش باید به بانک انتقال یابد یا این‌که