بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایجاد نو‌آوری در انواع محصولات و خدمات بانکی و ایجاد تمایز در نحوه ارائه آن، افزایش سرعت، دقت و کیفیت ارائه خدمات به مشتریان و گسترش بانکداری الکترونیک به عنوان اهداف توسعه بانکداری خرد محسوب می‌شود. به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، «در سند راهبردی بانک مسکن 1400» هفت استراتژی اصلی برای اثربخش