چک رمزدار چیست؟

چک های رمزدار به دو صورت است: چک بین بانکی چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانک‌ها با استفاده از رمز صادر می‌شود. وجه چک‌های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد. چک بانکی عهده سایر بانک‌ها