هوش تجاری ابزاري است که به شناسایی هوشمندانه داده‌هاي اطلاعاتی، تجمیع آنها و تحلیل چند بعدي داده‌ها که از منابع مختلف به دست آمده می پردازدو نیازهای اطلاعاتی و مدیریتی را در زمینه تصمیم‌سازی برطرف می‌کند.برای بسیاری از بانک ها و موسسات مالی، مدیریت موثر مشتریان در سطح شعب عامل حیاتی برای موفقیت است. در