احسان شمشیری؛ دبیر گروه بانک و بیمه روزنامه تعادل / استفاده از موبایل‌بانک و کارت‌خوان موبایلی با سرعت رو به گسترش است و در شرایطی که استفاده از کارت‌های اعتباری به‌جای استفاده از پول نقد مزایایی مانند کاهش مصرف کاغذ و مراجعات مالی به بانک‌ها را دارد، استفاده از کارت‌خوان‌های موبایلی به‌شدت رشد کرده تا حتی افراد