حمید آقازاده؛ کارشناس شرکت ایران ارقام / ماشین‌های پرداخت اتوماتیک خودپردازها در درجه اول کانال‌های جایگزین در دسترس برای دریافت وجه نقد برای مشتریان بانک‌ها هستند. پول در هرلحظه و زمان مناسب برای مشتریان بانک می‌تواند پرداخت گردد. دستگاه‌های پرداخت اتوماتیک عموماً با عناوین خودپردازهای برچسب سفید، برچسب قهوه‌ای، و On-site و Off-site شناخته می‌شوند. آن‌ها به