چک رمزدار چیست؟

/ / اخبار عمومی
چک رمزدار

چک های رمزدار به دو صورت است:

چک بین بانکی

چک بین بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک به عهده یکی از سایر بانک‌ها با استفاده از رمز صادر می‌شود. وجه چک‌های بین بانکی نقداً قابل پرداخت نبوده و بایستی به حساب متقاضی در بانک منظور گردد.

چک بانکی عهده سایر بانک‌ها در صورتی توسط بانک صادر می‌گرددکه ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.به گزارش عصر بانک ، چک مزبور در وجه بانک مورد نظر و جهت واریز به حساب درخواست شده توسط متقاضی صادر می‌گردد.

ابطال چک‌های بین بانکی

برای ابطال چک‌های بین بانکی،بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده ) می‌بایستی پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت به برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

چک بانکی

چکی بانکی چکی است که طبق درخواست مشتری توسط بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت‌های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می‌گرددو در کلیه شعب بانک  قابل نقد کردن می‌باشد.

لازم به ذکر است که چک بانکی با امضاء صاحب چک برای چک‌های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک‌های در وجه شرکت‌های حقوقی در پشت آن قابل انتقال به غیر می‌باشد.

منبع: https://banki.ir