” نوآوری برای هر شخصی که در یک شرکت سنتی فعالیت کرده بسیار مشکل است. من آن را تناقض ابداعات تحت کنترل می نامم. نسل آتی ما را مجبور به تفکر و تصور مجدد درباره مشاغل‌مان می کند و اینجا دچار تناقض می شویم که تمامی بخش ها از جمله حمل و نقل، ارتباطات دور، سلامتی، خدمات مالی