در بن‌کارت، علاوه بر این که امکان شارژ مبالغ کمک خرید غیرنقدی در فواصل متوالی وجود دارد، در وقت و هزینه موسسه نیز صرفه‌جویی شده و از سرعت و دقت بیشتری برخوردار است. بن‌کارت کارتی است برای واریز وجوه مربوط به کمک خرید غیر نقدی کارکنان (بن) سازمان‌ها و موسسات که در حال حاضر به