واقعیت افزوده تصاویر کامپیوتری را با چشم انداز کاربر از دنیای حقیقی ادغام می‌کند و یک تصویر ترکیبی ارائه می‌دهد.ساده‌ترین نمونه واقعیت افزوده را می‌توان در برنامه‌های ورزشی تلویزیونی مشاهده نمود. برای مثال، نمایش نتیجه مسابقات فوتبال در دایره مرکز زمین، نمونه‌ای از کاربرد این این فناوریست. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد استفاده از واقعیت افزوده