برای رقابت موثرتر در بازارهای رقابتی دنیا بانک‌ها بایستی درک بهتری از مشتریان و بازار داشته باشند. صنعت بانکداری در دنیا تغییرات زیادی را در نحوه انجام فعالیت‌های خود متحمل شده است. بانک‌های پیشرو از ابزارهای داده کاوی برای تقسیم بندی مشتریان، اعتبارسنجی و تائید آن‌ها، پیش بینی عدم پرداخت بدهی‌ها، بازاریابی، و شناسائی الگوهای

خوشه‌بندی و داده‌کاوی ارتباط نزدیکی با هم دارند.هر دو آن‌ها روی شناخت الگوهای اصلی مجموعه داده‌ها تمرکز می‌کنند. اساساً علم آمار،تشخیص الگو و یادگیری ماشین برای کشف الگوهای مجموعه داده‌ها در تلاش هستند.خوشه‌بندی یکی از روش‌های داده‌کاویست. روش خوشه‌بندی در داده‌کاوی به صورت کلی، داده کاوی با کشف الگو به اتمام می‌رسد. در خوشه‌بندی، که