هوش مصنوعی یا AI در حال انقلاب در صنایع مالی است. این تکنولوژی باعث پایین آمدن هزینه‌ها و خودکارسازی فرایندهای مختلف مؤسسات مالی می‌شود تا با این کار درنهایت سود موسسات را به حداکثر برساند. هوش مصنوعی یا AI در حال انقلاب در صنایع مالی است. این فنّاوری باعث پایین آمدن هزینه‌ها و خودکارسازی فرایندهای

حدود هفتاد سال از گذاشتن سنگ بنای هوش مصنوعی توسط آلن تورینگ گذشته و طی این مدت روند تکامل خود را در فضای آکادمیک و کسب و کار طی نموده تا به امروز که شرایط عملیاتی سازی و استفاده فراگیر آن مهیا شده است. این شرایط به مدد ظهور و پیشرفت در چند محور به

هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به عنوان جدیدترین تکنولوژی‌های تاثیرگذار در خدمات مالی شناخته می‌شوند. این تکنولوژی‌های جدید در کنار فراوانی داده‌ها، راه را برای ساخت مدل‌های کسب‌وکاری نوآورانه‌ فین‌تک هموار کرده است. اکنون هوش مصنوعی برای حل بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در صنعت بانکداری و موسسات ارائه‌دهنده خدمات مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد